• ···
"En frygtelig kvinde": Er man overhovedet en mand, hvis man ingen cd’er og plakater har?

University, Baby!

ENGLISH BELOW. Midt i sidste studieår fik jeg Shoshana. Jeg holdt en kort barsel på 2 uger, og afsluttede året som jeg ellers plejer. I Danmark skyldes 80% af lønforskel mellem kønnene det, at kvinder føder børn. Og når vi føder børn, så skal vi straffes tager vi 90% av barslen og arbejder mindre, mens mænd fortsætter i samme tempo. Denne kedelige statistik har jeg ikke lyst til at være en del af, så jeg skal ikke sænke farten. Mange føler på samme måde og har derfor spurgt ind til hvordan jeg gjorde det.
I anledningen af mit første universitets dag, deler jeg mine bedste tips til hvordan man tager på studie med en barnevogn uden at skære ned på tilknytning, amning eller ambitioner.

1). Nøje hjem indretning før babyen kommer frigør tid til læsning.

Inden fødslen har jeg sørget for indretning som lod mig gøre alt med babyen i mit skød eller liggende ved siden af. Jeg har for eksempel arrangeret et makeup bord, hvor alt jeg skulle bruge for at gøre mig klar om morgenen lå og hang. Føntørrer, makeup, smykker, deodorant og vatrondeller – alt samlet det samme sted. Bordet fik sin egen kontorstol på hjul med tilhørende ammepude, så jeg vil kunne sætte mig med babyen i mit skød og gøre mig klar helt uden at rejse mig op. Jeg har desuden arrangeret alt make-up i den rækkefølge som det bliver brugt – for de morgenstunder man er en Mombie og ikke er i stand til at tænke.

2). Food prepping i stedet for frysepizzaer.

Inden Shosh kom, har jeg sørget for at have madkasser i alle størrelser og materialer. Fra bittesmå beholdere for små snacks, som nødder, til store glasfad med låg, som man nemt kan varme op i ovnen. Søndag aften ville jeg så lave alt min mad for hele den kommende uge. Nemme ting, som for eksempel kogte æg til morgenmad, nødder eller yoghurt til at tage med til uni, en fyldig salat for frokost, gedeost og oliven som eftermiddags snack. Det at altid have sundt mad parat i køleskabet har været min redning fra overdosis af frysepizzaer. Det har også sparet tonsvis af min tid og ikke mindst er grunden til min vægttab af næsten alle mine 24 graviditetskilo.

3). Amning gør det nemmere at være spontan.

I modsætning til første fødsel, skulle jeg virkelig kæmpe denne gang for at få amningen til at fungere. Intet gik som det skal og de første tre måneder skulle jeg bide i noget for ikke at skrige hver eneste gang Shosh drak min mælk – så ond gjorde det. Jeg blev ved, kun fordi jeg vidste hvor nemt og praktisk det er med amning, når det endelig fungerer. Brystmælk er selvfølgelig det bedste for babyen, men det handlede lige så meget om mig. For mig var det vigtigt at kunne sove natten igennem uden at stå op og opvarme flasker. For mig var det vigtigt at kunne spontant blive på campus til et gruppearbejde. At kunne hyggeamme time efter time, aften efter aften alt mens jeg samtidig læste på studielitteraturen eller skrev en opgave. Selvfølgelig kan man både give næring og tryghed til babyen uden at amme, men er man uden en barnepige og skal gøre alt ting selv så er der en klar tidsmæssig fordel i at ikke skulle sørge for flasker som skal varmes, steriliseres, transporteres osv.

4). At sove sammen betyder at sove hele natten.

Af samme årsager sover vi sammen mens hun stadigvæk har brug for at spise om natten. Med min første datter har vi i flere uger kæmpet for at få hende til at sove i sin egen seng, og det endte bare med os alle tre være rigtig trætte og frustrerede. Denne gang har jeg ikke en gang forsøgt – det har været vigtigt for mig at alle var glade og fik nok søvn. Så vi har helt fra starten af etableret en ta’ selv bord: mor sover og så bliver der spist efter behov.

5). Der skal være plads til babyen på universitetet, men der skal altså også være plads til andre end babyen.

På mit studie blev jeg udelukkende mødt med forståelse og respekt, da jeg mødt op med en barnevogn. Men kun fordi jeg også forstod og respekterede andres ret til at kunne høre lektionen og deltage i undervisningen. Det vil sige at jeg aldrig har bare mødt op med en baby og lod alle høre den græde løs i to timer. Shosh var 0-8 måneder da hun gik på universitetet, og det var nemt nok at holde hende stille og glad ved at gå stille-rolig frem og tilbage i løbet af hele undervisningen. Det er anstrængende at vandre i to timer, men det er det værd – jeg fik hørt næsten alle lektioner og har ikke mistet et seminarie. Lige så snart hun begyndt at larme gik jeg ud for at ikke forstyrre andre. Det at altid have et bryst parat har selvfølgelig også hjulpet. Derfor var alle lektorer altid glade at se hende.
Generelt synes jeg at folk på Lunds universitet var mere end imødekommende når det gjaldt Shoshana. Så det er bare om at spørge og have respekt over for andre studenter. I år vil jeg helst undgå have hende med, da hun ikke kan sidde et sekund stille og skal udforske verden nonstop. I år bliver hun hjemme med far <3.

The day of my final exam last year and last day of university for Shoshana

ENGLISH VERSION.

University, Baby!

Last September, in the midst of academic year, I had my Shoshana. I took a short maternity leave of 2 weeks and finished the year as usual. In Denmark, 80% of pay gap between genders is due to women having children. And when we give birth, we must be punished take 90% of maternity leave and work less while men continue working at the same rate as before. As I don’t want to become part of this dull statistic, I decided not to slow down. Many women feel the same way and have therefore asked about my tips and tricks to combining academia and baby.

In honor of my first university day today, I share my best tips on how to study while pushing a baby stroller, without cutting down on bonding, breastfeeding or your ambitions.

1). Smart home solutions free a lot of time for reading.

While waiting for Shoshana, I’ve furnished my apartment to allow me to do anything with baby laying in my lap or next to me. For example, I got a make-up table where all things I need to get ready in the morning lay and hang at arm’s length. Hair dryer, makeup, jewelry, deodorant and cotton sheets – all gathered at the same place. The table got its own office chair on wheels with its own nursing pillow, so I can put the baby in my lap and get ready without having to get up. I’ve also arranged all make-up articles in the order it is used – to make those morning, where you feel like a Mombie and are not able to think, easier.

2) Food prepping instead of frozen pizzas.

Before Shosh graced us with her presence, I’ve stocked up on food containers of all sizes. From tiny once for small snacks, like nuts, to large once for salads etc. Sunday evening, I would prepare all my food for the coming week. Easy things, like cooked eggs for breakfast, nuts or yoghurt to bring with me to Uni, a rich salad for lunch, goat cheese and olives as an afternoon snack. Always having healthy food ready at hand has rescued me from overdosing on frozen pizzas. It has also saved tons of my time and, last but not least, is the reason for me loosing almost all of my 53 pregnancy pounds.

3). Breastfeeding makes it easier to be spontaneous.

Unlike after my first birth, I really had to fight to get breastfeeding to work this time around. Nothing went as it should and the first three months I had to bite into something not to scream every single time Shosh drank my milk – it hurt so bad. I kept on fighting, only because I knew how easy and practical things are when breastfeeding finally works. Breast is, of course, best for the baby, but it was just as much best for me. It was important for me to be able to sleep the night through without getting up and heating bottles. It was important to me to be able to stay on campus spontaneously for group work. To be able to breastfeed her and by that provide comfort and mommy-time in long hours of course-literature reading or assignment writing. You can, of course, nourish and comfort your baby without breastfeeding, but if you must do everything by yourself and have no nanny, there is a definitive time advantage in not having to horse around with bottles.

4). Sleeping together means sleeping all night.

For same reasons we are co-sleeping as long as baby needs to eat at night. After birth of my first daughter we fought for several weeks to make her sleep in her own bed. It ended up with all three of us being really tired and frustrated. This time around, we haven’t even tried – the priority was to have everyone happy and having enough sleep. So Shosh have been having a nightly milk-smorgasbord from the very start: mama is sleeping, and baby is helping herself to a breast when she needs to.

5). University must make room for the baby, but baby needs to make room for everybody else too.

Every time I pushed my baby stroller into the classroom, I’ve been met with understanding and respect. But only because I also understood and respected others’ right to hear the lecture and participate in the seminar. That is, I’ve never just let the baby sit, cry and disturb others. Shosh was 0-8 months while going to university regularly and keeping her quiet and happy was easy enough by slowly walking back and forth whilst rocking her during the entire class. It is, of course, challenging – walking for two hours, but it’s worth it – I haven’t skipped any of the seminars and only a few lectures. As soon as she started to be noisy, I went out of the classroom so to not disturb others. Always having a breast ready was certainly also helpful. Therefore, all lecturers were always happy to see her.

I think that in general people at Lund University were more than helpful when it came to Shoshana. So, it’s all about asking and respecting other students. This year, however, I would rather avoid having her with me, because she cannot sit quietly even for a second and has to explore the world nonstop. This year she stays home with daddy <3.

2 kommentarer

  • Katrine

    Hvor er det FANTASTISK, når man hverken lader verden gå i stå eller brokker sig over, hvor besværligt alt er, bare fordi man får et barn 🙌 Jeg håber at blive ligesom dig og fx NeoHippie, når jeg får børn.

    Siden  ·  Svar på kommentar
  • Hvor er det dejligt at se dig aktiv på bloggen igen 😀

    Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

"En frygtelig kvinde": Er man overhovedet en mand, hvis man ingen cd’er og plakater har?