• ···
FAQ

Min vægtrejse

snapchat-7188439745276475447-3

Man bliver nødt til at lære hvordan man ikke taber den på gulvet hele tiden, hvis man vil have en ordentlig telefon. Det var lektionen min datter Zoya på elleve har lært i går, da jeg overrækkede min fem år gamle smartphone til hende. Den må hun have i stedet for den ituslåede Galaxy 6 i næste stykke tid, indtil hun lærer at tage hensyn til dens skrøbelighed.
Mens jeg var i gang med at slette mine kontakter og andet fra telefonen, fik jeg øje på de få billeder fra pre-instagram era. Kæft, jeg var SKINNY!

snapchat-1747706613949986044-2
snapchat-7883397919363945531-2
snapchat-8043236756155601253-1
Det er billeder fra en af mine super skinny perioder. I sær hvis man sammenligner dem med nogen af mine seneste billeder. Ok, det er færre at jeg så meget slankere ud seks år efter at havde født end jeg gør nu, to måneder efter fødslen. Det vildeste er dog, at på det tidspunkt opfattede jeg mig selv som virkelig VIRKELIG fed. Jeg tænkte hele tiden på de 3-4 kilo som stod mellem mig og ”idealet” og var sikker på at alle andre også tænkte på min ”overvægt”, når de så mig. I dag synes jeg, i sær efter at havde studeret Holocaust/Shoa på universitetet, at jeg ser næsten skræmmende ud på nogen af dem. Jeg ser først og fremmest sulten ud.
Jeg har vokset op med en sætning konstant kørende i baghovedet ”det værste det kan ske for dig, er at du bliver fed”, for den blev sagt til mig mange gange. Og kan huske at allerede i 5.te klasse efterlod jeg min veninde målløs, fordi hun fandt ud af at jeg opfattede mig selv som varende fed.
Jeg kan ærlig talt forstå hvorfor dette blev sagt til mig. Fordi fatshaming IS real. Og jeg tror, man kun kan forstå det i fuld skala, hvis man selv har oplevet det. Jeg voksede op før de kæmpe selskaber indså at man også kan tjene penge på diversitet, og mennesker selv med en lille smule fedt på kroppen blev sjældent vist i tv. Når de så blev vist, havde de roller af nogen tabere, klovne eller bedsteforældre. Så det har lært mig, at hvis jeg ønskede at være nogen, hvis jeg ønskede at være synligt, måtte jeg være eksemplarisk slank. Situationen er forhåbentlig ved at forandre sig nu, men det er langt fra en realistisk repræsentation af diversitet i medier, hvad enten angår vægt, køn, seksualitet eller race.
Det som har cementeret kropusikkerheden fast i mit hoved, var min første mands opførsel. Han kom fra en familie med en meget tynd mor, som lavede mad hele tiden, men spiste aldrig af det og alligevel mente at hun skulle tabe sig. Det gav ham opfattelsen at det netop er normalt opførsel for en kvinde at tælle hver kalorie og ønske sig være slankere. Og at det selvfølgelig er pinligt for en kvinde at have folder. Men det har også givet ham viden om hvordan man manipulerer sådan en person og hvad det er man skal sige, så det gør virkelig ond.
De ord, som blev gentaget til mig gang på gang, var at går jeg fra ham, så må jeg have held og lykke med at finde nogen som vil kneppe mig. For der er INGEN som vil kneppe en med sådan en mave. I de fire år vi var gift, fodrede han på min usikkerhed, og kombineret med det, at jeg også var tvunget til at stort set ikke have nogen venner, har det virkelig sat en spor. Da jeg forlod ham var jeg 100% sikker på at jeg ikke kommer til at have flere børn, for der aldrig vil være nogen som vil gide at være i et fast forhold med mig. Fordi jeg var fed og på grund af min mave. Det vil være løgn, hvis jeg sagte at min Instagram ikke er til dels vokset frem pga. dette. Det er, blandt mange andre ting, en måde at vise ham fuck fingeren. At sige ”du tænkte ikke der vil findes nogen som vil finde mig attraktiv, hvis de så min mave? Well, der er 200 000 mennesker som ser min mave hver dag og som vil være uenige med dig.”
Jeg har aldrig haft bulimi, men kun fordi jeg ikke kan få mig selv til at kaste op. Selv de gange hvor jeg var alt for fuld og godt kunne tænke mig at komme af med alt den alkohol i min mave, kunne jeg ikke selv fremkalde det. Men kroppen på billeder fra fem år siden, er en krop som lever i konstant intens sult, og hovedet tænker konstant på mad og hvornår mon vil den lidelse være slut.
Jeg har stadigvæk alle de issues. Og det er stadigvæk svært for mig at skelne hvor det er, at grænsen går mellem sund og crazy. Som regel, kan jeg kun se crazy post factum. Men flere ting har gjort det bedre for mig:
Bølgen af bodypositivisme har haft en stor indflydelse på mig. Det at kunne sammenligne sig selv med alle form for kroppe, at kunne sikre sig at der er plads for diverse kroppe, at se kvinder med folder, som stiller et krav til at være synlige, har givet mig en forståelse for: at jeg selv er ikke overvægtigt; at det, at der er mange flotte kvinder med folder der ude, og det ikke er verdens undergang, hvis det er det jeg skal være en dag; at jeg faktisk er priviligeret på den måde at jeg alligevel forbliver ret normativ, selv når jeg tager på; og at jeg ikke har oplevet den ægte fatshaming. Nå ja, og så selvfølgelig at det er vanvittigt at vi skal bruge hele livet på at se ud på en bestemt måde, bare for at samfundet vil anerkende os som ligeværdige individer.
Min mand, som gør alt for at vise mig, jeg ikke er for fed. Og som er meget god til at påminde mig, at jeg altid lige meget hvad, vil synes jeg er for fed. Og at jeg er den eneste, som gør det.
Også mine billeder. Det, at offentliggøre et billede som dette er for mig at acceptere at sådan kan jeg også se ud. At dette er en krop som gerne må findes, og som også er smuk. At der ikke er en krav for mig altid at repræsentere et bestemt tal på vægten.
received_10209274053239528
Jeg vil ikke lyve – dybt inde i mig er jeg ikke blevet så anderledes, jeg ønsker stadig at have en meget slank krop og vil nok altid se mig selv lidt overvægtigt. Jeg tror ikke jeg vil kunne fri mig fra det ønske nogensinde, den er programmeret dybt i min bevidsthed, lige meget hvor meget jeg logisk kan forstå hvor destruktiv det er. Men det jeg ønsker mere nu er at gøre noget andet med mit liv end at bruge 70% af min energi på at holde mig slank.

IN ENGLISH

You must learn how not to drop it on the floor all the time if you want a proper phone. That was the lesson my eleven years old daughter Zoya have learned yesterday when I handed my five-year-old smartphone to her. She will have it instead of her broken Galaxy 6 for the next time being, until she learns how to respect its fragility.
While I was deleting my contacts and such from the phone, I stumbled upon few of the older pictures of myself, pre-instagram era. Damn, I was SKINNY!
snapchat-1747706613949986044-2
snapchat-7883397919363945531-2
snapchat-8043236756155601253-1
These are pictures from one of my super skinny phases. Especially if you compare them with any of my latest pictures. Of course I’m so much slimmer six years after the birth of my first daughter, than I am now, two months after the birth of the second. But the wildest thing, however, is that at that time I perceived myself as really REALLY fat. I was constantly thinking about the 3-4 kilograms that stood between me and the “ideal” and was sure that everyone else was also thinking of my “overweight” when they saw me. Today, especially after studying Holocaust / Shoa at the university, some of them seem scary to me. Because first and foremost, I look hungry.
I’ve grown up with “The worst thing that can happen to you is getting fat” constantly running in the back of my head, because it was told to me so many times. I recall already in 5th grade leaving my friend speechless because she realized that I perceived myself as fat.
I can honestly understand why it was told to me. Because fatshaming IS real. And, I think, that you only can fully understand it upon experiencing it yourself. I grew up before the giant corporations realized that one can also make money of diversity, and people with even a little bit of fat on their bodies were rarely shown on television. And if they were present, their roles were of either losers, clowns or grandparents. So, it taught me, that if I wanted to be someone, to at least be visible, I had to be perfectly slim. Hopefully, the situation is about to change now, but media today are still far from a realistic representation of diversity, whether it concerns weight, gender, sexuality, ability or race.
It was however the behavior of my first husband that really cemented body insecurity in my head. He came from a family with a very thin mother who made food all the time, but never ate it and always thought she should lose some more weight. It made him think that that’s just normal behavior for a woman to count every calorie and to always wish to be slimmer no matter what. That it is embarrassing for a woman to have folds. But it has also given him knowledge of how to manipulate such a person and what to say to her, so it really hurts.
The words that were repeated to me time after time, were that we wished me good luck, should I leave him one day. Good luck to ever find anyone to fuck me, because nobody would fuck someone with a foldy stomach like mine. During the four years we were married, he fed my insecurities, and that combined with the fact that he also didn’t like me to have any friends, really left a mark. When I left him, I was 100% sure I wouldn’t have more children, because there in fact wouldn’t ever be anyone who would like to be in a relationship with me. Because I was fat and because of my stomach. It would have been a lie if I haven’t said, that my Instagram has appeared partly because of that. It is, among many other things, a way to show him a fuck-finger. To say “You didn’t think there would be anyone who would find me attractive if they saw my stomach? Well, guess what, there are 200,000 people who see my stomach every day and who will disagree with you. ”
I have never had bulimia, but only because I cannot make myself throw up. Even the times where I was too drunk and would had liked to get rid of all the alcohol in my stomach, I couldn’t made myself to do it. But the body on pictures from four years ago is a body that lives in constant intense hunger, and the head on those pictures is constantly thinking about food and when that suffering will come to an end.
I still have all those issues. And it’s still hard for me to distinguish where goes the line between healthy and crazy. Most of the time, I only can see crazy post factum. But there are things that made me feel better about myself:
The wave of bodypositivism has had a significant impact on me. Being able to compare myself to all kinds of bodies, to know that there is room for various bodies, to see women with folds that refuse to be invisible, has given me an understanding of: that I’m not overweight myself; that there are a lot of confident women with curves, that are beautiful, so I shouldn’t be worrying; that I am actually privileged in the way that I still remain fairly normative, even when I gain weight; and that I have not experienced the true fatshaming. Well, and of course, that it’s ridiculous, that we must spend all our lives to make sure we look a particular way just so that society would recognize us as equal individuals.
My husband, who does everything to show me, that I am not fat, and that staying slim isn’t the purpose of life. And who is very good to remind me that I always think, that I am too fat, no matter which weight I have. And that I am the only one, who thinks that.
And then my pictures. To publish a picture like this is for me to accept that I also am allowed to look like this. That this is also a beautiful body. That there is no requirement for me to always represent a certain number on a scale.
received_10209274053239528
I don’t want to lie here, so I won’t pretend that deep inside I’m not still wanting a very slim body and wouldn’t always see myself a little overweight. I do not think I’ll be able to free myself from that ever, it’s programmed deep in my consciousness, no matter how much I logically can understand how destructive it is. But what I want more now is doing something else with my life than spending 70% of my energy on being slim.

3 kommentarer

 • Linda Olesen

  Kære Katja

  Jeg faldt over din blog og dette indlæg, mens jeg sidder med min forkølede og sovende baby på brystet.

  Du beskriver på mange måder de sidste 17 år af mit liv. Jeg fødte for 5 uger siden, og min krop er som alle andre nybagte mødres blød og absolut ikke som jeg kunne tænke mig. Jeg kom til at kigge på mine 2 år gamle bryllupsbilleder, hvor jeg er mega slank og har en fantastisk figur, men ak hvor syntes jeg dog, jeg var tyk dengang.

  Du sætter ord på noget, som mange piger og kvinder kæmper med, og du er så sej, at du har modet til det. Tak for det ❤️

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Jer er med i din kamp for diversitet.

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Tusind tak! Jeg er en pige på 19 år der kæmper med en mor der altid kommentere på min vægt og man kan jo self ikke undgå at tage det ind men tak til dig og de andre girlsquad medlemmer kan jeg jo se at det ikke altid er “idealet” at være tynd ❤️ Tusind tak igen❤️❤️

  Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

FAQ